• Program Wolontariatu

    •  

     PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA DZIAŁAJĄCEGO

     W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM

     W BIELCZY

      

     „ Im więcej  kochamy i dajemy siebie, tym więcej nasze życie zyskuje na znaczeniu i wartości.”(…)

     Takim mottem kieruje się Klub Wolontariusza, który został założony w grudniu 2012r. w Zespole Szkół w Bielczy pod kierunkiem p .Alicji Bogusz-Duda i p. Elżbiety Nowińskiej. Tworzy go grupa uczniów, którzy bezinteresownie i z ogromną życzliwością wyrażają chęć pomocy innym.

     Założenia ogólne

     Bycie wolontariuszem to nie tylko odpowiedzialność. To przede wszystkim ogromna satysfakcja z pomocy drugiemu człowiekowi, który jej od nas potrzebuje Najlepszą zapłatą za pracę jest uśmiech i ciepłe słowa od podopiecznego.

     Wolontariat stwarza szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach, zawarcia przyjaźni, wywierania wpływu na zmiany społeczne, zaangażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnej. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości i ma wymiar edukacyjno – wychowawczy.

     Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bielczy

     1. Postanowienia ogólne

       1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych,      wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

       2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

       3. Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania

     w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

       4.Klub Wolontariusza jest wspólnotą  całkowicie nieodpłatną i otwartą na

     wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

       5. Klub Wolontariusza działa tam, gdzie może służyć ludziom, którzy tego potrzebują.

     1. Cele i sposoby działania

      -  zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy    innym, zapoznanie z ideą wolontariatu,

      -  rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących

     pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności,

       -  aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia

     kulturalnego i środowiska naturalnego,

       -  wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego i lokalnego,

      -  przygotowanie uczniów gimnazjum do podejmowania działań wolontariackich na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego,

      -  wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej,

      -  promocja idei wolontariatu w szkole,

     -  prowadzenie  cyklicznych spotkań wolontariuszy,

     -  Klub Wolontariusza angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym (np. kwesty uliczne).

     Angażowanie ludzi młodych do działań w wolontariacie może odbywać się poprzez:

     -  wzajemne kontakty przyjacielskie i rówieśnicze,

     -  organizowanie spotkań informacyjnych o Klubie Wolontariusza,

     -  przekazywanie informacji o Klubie za pośrednictwem wydawnictw lokalnych oraz strony internetowej.

     Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielczy.

      

     Klub Wolontariusza w sposób stały pragnie służyć pomocą dzieciom, osobom chorym, niepełnosprawnym, samotnym itp.

     1. Wolontariusze
     2. .Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
     3.  Członkiem Klubu może być młodzież szkolna, respektująca zasady Klubu, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Klubu pisemnej zgody rodziców na działalność wolontariacką.
     4. Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
     5. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pomocy w domu.
     6. Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
     7. Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach dla wolontariuszy.
     8. Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
     9. Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.
     10. Każdy członek Klubu stara się przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie Klubu
     11. Propozycje działań dla szkolnych wolontariuszy.

      

     Aktywność wolontariuszy uczestniczących w projekcie ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne (zewnętrzne).

     1. Organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym.
     2. Praca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP. w Brzesku
     3. Współpraca z instytucjami i agendami samorządowymi.
     4. Działalność w każdym miejscu,  gdzie wolontariusz może nieść pomoc:

     - pomoc w opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi –opieka na przerwach, zabawa, odwiedziny w domu,

     - organizowanie czasu wolnego dzieciom przebywającym w Domu Pomocy Społecznej w Brzesku ,

     - pomoc osobom starszym w pracach domowych, robieniu zakupów, czytaniu książek i czasopism,

     - organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce,

     Organizowanie i udział w akcjach charytatywnych:

     - kwestowanie na rzecz ogólnopolskiej akcji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” oraz „Góra Grosza”,

     - zbiórka plastykowych nakrętek i butelek,

     - zorganizowanie świątecznych ”Paczek Niespodzianek”,

     - zorganizowanie kiermaszu ciast wielkanocnych,

     - sprzedaż pierników przygotowanych przez pracowników Domu Pomocy Społecznej w Brzesku w celu pozyskania środków pieniężnych.

      

     1. Nagradzanie wolontariuszy
     1. Co najmniej raz na rok zostanie zorganizowane spotkanie nagradzająco-podsumowujące, na którym spotykają się wszyscy wolontariusze wraz z opiekunami w celu przypomnienia misji wolontariatu, celów i zasad działania oraz nagrodzenia za działalność  wolontariacką.
     2. Formy nagradzania:

            -  wyrażenie uznania słownego,

           -  pochwała na forum szkoły,

           -  umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji,

           -  wręczanie listów pochwalnych i dyplomów.

           -  nagradzanie pozytywnymi uwagami,

           -  przyznawanie uczniom kończącym gimnazjum dodatkowych punktów za              

             Działalność w klubie.

          3.Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla

             działalności wolontariusza.

      

      

     Kodeks etyczny wolontariusza

      

     Być pewnym – Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

     Być przekonanym – Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

     Być lojalnym – Zgłaszaj sugestie, nie uderzaj w innych.

     Przestrzegać zasad – Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

     Mówić otwarcie – Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz.

     Chętnie uczyć się – Rozszerzaj swoją wiedzę.

     Stale się rozwijać – Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

     Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą – Będziesz pracował lepiej i zwiększą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

     Być osobą, na której można polegać – Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić.

     Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

     Działać w zespole – Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

     Ewaluacja

     Przykładowe sposoby:

     - sprawozdanie z pracy wolontariatu,

     -rejestr osób objętych pomocą 

     -rejestr akcji charytatywnych  instytucji , których są obecni wolontariusze

     -potwierdzenia wpłat na konta fundacji

     -zdjęcia z imprez; akcji charytatywnych,

     - publikacje na stronie internetowej szkoły,

     - artykuły w prasie lokalnej,

     - podziękowania od osób i instytucji,

     - wywiady z podopiecznymi na temat świadczonej pomocy.

      

     Podstawa prawna – Ustawa z dnia 29 czerwca 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003r, nr 96, poz. 974).

      

      

     Opracowały:

     Alicja Bogusz-Duda

     Elżbieta Nowińska