Nawigacja

Nawigacja

  • Aktualizacja danych

   Dane z programu Zastępstwa zostały zaktualizowane
  • „Szczęśliwy numerek” oraz „Dzień bez złej oceny”

   Samorząd Uczniowski ogłasza rozpoczęcie dwóch akcji:

   1. Szczęśliwy numerek

   Szczęśliwy numerek” będzie obowiązywał od 16.10.2017r. Jest on losowany zawsze dzień wcześniej i wyświetlany na stronie dziennika Librus. Każdego dnia przed rozpoczęciem lekcji przewodniczący szkoły lub jego zastępca zaznacza na kalendarzu wylosowany numer w dzienniku. Kalendarz znajduje się na tablicy informacyjnej SU, a „Szczęśliwy numerek” będzie każdorazowo wpisany kolorem czerwonym.

   Regulamin "Szczęśliwego numerka"

   1. Szczęśliwy numerek” – to losowany każdego dnia dla całej szkoły jeden numer z dziennika.

   2. Szczęśliwy numerek” losowany jest każdego dnia po godzinie 18:00 i widoczny jest na kontach uczniów oraz rodziców. Numerek ten jest „do wykorzystania” dnia następnego i zostaje wpisany do kalendarza najpóźniej o 7:55 w dniu, w którym obowiązuje.

   3. Szczęśliwy numerek” zwalnia ucznia posiadającego dany numer w dzienniku lekcyjnym z pisania niezapowiedzianych kartkówek i oceniania odpowiedzi ustnych na wszystkich lekcjach w danym dniu.

   4. Uczeń posiadający wylosowany na dany dzień numer ma obowiązek poinformować o tym nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji (zaraz po wejściu do sali).

   5. Nauczyciel może poprosić o napisanie na następnej lekcji (innego dnia) kartkówki z dnia, w którym uczeń był z tego zwolniony.

   6. Wylosowany numerek nie zwalnia z pisania zapowiedzianych kartkówek, sprawdzianów czy prac klasowych. Nie usprawiedliwia także braku zadania domowego, braku zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, podręcznika, zbioru zadań czy też stroju na lekcję wychowania fizycznego.

   7. Szczęśliwy numerek” nie obejmuje zwolnienia z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego.

   8. Szczęśliwy numerek" nie chroni od uwag za złe zachowanie.

   9. W przypadku niewłaściwego zachowania podczas lekcji ucznia posiadającego wylosowany numer, nauczyciel może odmówić mu prawa do zwolnienia z odpowiedzi ustnej.


    

   1. Dzień bez złej oceny”

   Obowiązuje od listopada 2017 r. do czerwca 2018r.

   Regulamin „Dnia bez złej oceny”

    1. Dzień bez złej oceny” – to wylosowany na każdy miesiąc jeden dzień, w którym wszyscy uczniowie nie mogą otrzymać oceny niedostatecznej z odpowiedzi ustnej.

    2. Informacja, iż dany dzień został wylosowany, zostaje podana do wiadomości uczniów w wylosowanym dniu, tuż przed rozpoczęciem lekcji (tablica ogłoszeń SU).

    3. Uczniowie, którzy w wylosowanym dniu są pytani, nie mogą otrzymać oceny niedostatecznej z odpowiedzi ustnej.

    4. Uczniowie nie są natomiast zwolnieni tego dnia z otrzymywania ocen niedostatecznych ze sprawdzianów, kartkówek (również tych niezapowiedzianych), zadań domowych oraz prac klasowych. Akcja „Dzień bez złej oceny” nie uchyla ucznia od konsekwencji w przypadku braku zadania domowego, braku zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, podręcznika, zbioru zadań czy stroju na lekcję wychowania fizycznego.

    5. Dzień bez złej oceny” obowiązuje na wszystkich przedmiotach w danym dniu.

    6. Jeżeli uczeń jest pytany w wylosowanym dniu i jego odpowiedź zostaje oceniona na ocenę niedostateczną, nauczyciel nie może wpisać tej oceny do dziennika. Ocena ta nie może być również przeniesiona na inny dzień lub być wpisana z inną datą.

    7. Nauczyciel ma prawo nieprzestrzegania zasad akcji „Dzień bez złej oceny” tylko w przypadku niewłaściwego zachowania poszczególnych uczniów podczas lekcji.

  • 11.10.2017

   Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Wycieczka do Biblioteki.

  • Miesiąc Papieski w RCKB W Brzesku.

   Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku po raz kolejny organizuje obchody "Miesiąca Papieskiego". Z bogatej oferty programowej uczniowie naszego Zespołu wybrali zajęcia warsztatowe poświęcone Papieżowi Polakowi. 5 października br. uczniowie klasy 4b i 3 wraz z wychowawczynią Agnieszką Pabian i organizatorką wyjazdu Wiesławą Baryczka uczestniczyli w lekcji bibliotecznej pt: " ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II-NIEZWYKŁY PODRÓŻNIK ". Dzieci obejrzały pokaz slajdów z których utkwiły im w głowach główne

   Drogowskazy Jana Pawła II :

   - Kochaj

   - Zło dobrem zwyciężaj

   - Wymagaj od siebie

   - Uśmiechaj się

   - Pomagaj innym

   - Przebaczaj

   - Dbaj o przyrodę

   - Słuchaj i rozmawiaj

   - Śpiewaj

   - Tańcz

   - Biegaj

   - Pływaj

   W trakcie prelekcji uczniowie zaciekawieni ilością pielgrzymek Papieża chętnie zadawali pytania i dzielili się wiedzą o ukochanym JPII. Wspominali także ŚDM ,które pamiętali sprzed roku. Pod koniec warsztatów kilkoro uczniów czytało fragmenty książek o Świętym Polaku niezwykłym podróżniku.

   Kolejnym punktem wizyty w bibliotece było obejrzenie jubileuszowej wystawy "PIĘKNE MADONNY ,ŚLICZNE ANIOŁY" Eugeniusza Molskiego, artysty, który uprawia malarstwo ścienne, sztalugowe, ceramikę i rzeźbę. Artysta uczestniczył w około 250 wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. Wystawa uświetniająca 6. Miesiąc Papieski w PiMBP w Brzesku zamyka jubileusz 50-lecia pracy twórczej E. Molskiego. Prace można podziwiać do końca listopada br. Ostatnim punktem wyjazdu było zwiedzanie biblioteki- Działu dla dzieci i Dla dorosłych.

   Zachęcam do obejrzenia zdjęć .

    

   Wiesława Baryczka, nauczyciel- bibliotekarz

  • Makulatura na misyjne studnie!

   Dzieło Misyjne Diecezji Tarnowskiej organizuje kolejną już zbiórkę makulatury. Pierwsza taka inicjatywa przyniosła ponad 100 ton makulatury. Udało się wybudować dwie studnie głębinowe w Republice Środkowoafrykańskiej. Powstały one w miejscowości Sekia Mote oraz Modale w diecezji Bangui, gdzie pracują tarnowscy misjonarze. Łączna wartość tej inwestycji to 10.600 euro. Dzięki najbliższej, jesiennej edycji akcji „Makulatura na misyjne studnie” organizatorzy chcieliby je wybudować w Ugandzie, Czadzie oraz Kamerunie. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Bielczy we współpracy z ks. Proboszczem i parafią pw. Matki Bożej Królowej Aniołów w Bielczy pragnie włączyć się w tę akcję. Zbiórka makulatury będzie odbywać się od 9 października do 10 listopada br. Makulaturę należy dostarczyć do budynku szkoły.

  • INFORMACJA

   SZANOWNI RODZICE

   RADA RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM
   W BIELCZY OGŁASZA, ŻE SKŁADKA NA KOMITET RODZICIELSKI
   W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM WYNOSI 15 ZŁOTYCH.
   POWYŻSZĄ KWOTĄ OBJĘTE JEST TAKŻE PRZEDSZKOLE.

   RADA RODZICÓW SKŁADA SERDECZNE PODZIĘKOWANIA 
   ZA WPŁATY. 


   DZIĘKUJEMY – DZIAŁAĆ CHCEMY

  • "Mój nauczyciel"

   Zespół Szkolno –Przedszkolny w Bielczy zaprasza dzieci z przedszkoli oraz klas 1-3 szkoły podstawowej do udziału w gminnym konkursie plastycznym z okazji Dnia Edukacji Narodowej
   Temat prac:
   przedszkolaki: Moja pani z przedszkola.
   dzieci szkolne: Mój nauczyciel.

   Zadanie konkursowe polega na samodzielnym wykonaniu portretu nauczyciela/przedszkolanki. Technika wykonania prac dowolna płaska plastyczna (malarstwo, grafika, rysunek, collage, bez użycia materiałów nietrwałych: plasteliny, bibuły, kaszy itp., . Format prac A4

   Prace należy czytelnie opisać na odwrocie. Na I etapie  zorganizować wystawę prac z okazji Dnia Edukacji Narodowej  i wybrać 5 najlepszych z kl. I-III oraz 5 z przedszkola. Prace może wybrać komisja lub wszyscy nauczyciele poprzez głosowanie na wybraną pracę( decyzje pozostawiamy nauczycielom w placówkach ). Wybrane prace przesłać do 21  października 2017 roku na adres
   Zespół Szkolno –Przedszkolny w Bielczy 32-828 Bielcza  Bielcza 294a  z dopiskiem „konkurs plastyczny”

   REGULAMIN GMINNEGO  KONKURSU PLASTYCZNEGO

   "Mój nauczyciel"

   1. ORGANIZATOR: Zespół Szkolno- Przedszkolny
   Pod patronatem Związku Nauczycielstwa Polskiego
   koordynator: Agnieszka Pabian

    2.CELE KONKURSU:

   - kształtowanie postawy szacunku dla pracy nauczyciela oraz zwrócenie uwagi na jej znaczenie w życiu społeczeństwa;

   - rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz twórczych umiejętności dzieci;

   - prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci;

   - wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości.

   3. WARUNKI UCZESTNICTWA, TEMATYKA I FORMA KONKURSU:

   Konkurs adresowany jest do przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Borzęcin

   Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

   - dzieci przedszkolne (temat pracy: „Moja Pani z przedszkola”);

   - uczniowie szkół podstawowych klas I-III (temat pracy: „Mój nauczyciel”).

   * Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej, będącej portretem nauczyciela (zgodnie z tematem konkursu dla poszczególnych kategorii).

   * Format pracy plastycznej: A4

   * Technika pracy: dowolna płaska (malarstwo, grafika, rysunek, collage, bez użycia materiałów nietrwałych: plasteliny, bibuły, kaszy itp., 

   * Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie podać następujące informacje:

   Tytuł (imię osoby z portretu):

   Imię i nazwisko autora pracy: 

   Wiek i klasa autora pracy:

   Nazwa, adres, telefon, e-mail placówki:

   Imię i nazwisko opiekuna:

    

   Termin konkursu:     I etap konkursu należy przeprowadzić na terenie placówki do 14.pazdziernika. Do II etapu prace należy składać do dnia 21.10.2017r (liczy się data wpływu pracy do placówki) na adres organizatora:

   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielczy
   32-828 Bielcza
   Bielcza 294 A


   z dopiskiem „konkurs plastyczny”

   Prace oceni Jury powołane przez organizatorów. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.

   Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej oraz stronie internetowej www.bielcza.edupage.org

   UWAGI ORGANIZATORÓW:

   1. Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).

   2. Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę, placówka dowolną liczbę prac.

   3. Prace zrolowane, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

   4. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów. Organizator zastrzega sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania.

   5. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych ( Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U.Nr 133, poz. 833, z późn. zm.)

   6. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.

   7. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora (art. 50 ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawach autorskich i pokrewnych. Dz. U. z 1994r Nr 24 poz.83), publikacji tych prac na stronie internetowej szkoły oraz podczas wystawy prac w naszej placówce.

   8. O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani telefonicznie. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora www.bielcza.edupage.org do dnia 11.11.2017r.

   9. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.

   Organizatorzy
   Agnieszka Pabian

  • Aktualizacja danych

   Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
  • ŚDTM 2017

    Miło nam poinformować, iż nasza szkoła uczestniczy w akcji VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia organizowanej w dniu 29 września 2017 r. pod hasłem:

   Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

   Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.

   Program:

   25-28.09.2017. Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia - w domu, w szkole.

   29.09.2017. Egzaminy z tabliczki mnożenia.

   Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w akcji uczniów, rodziców i nauczycieli.

    

   Koordynatorzy ŚDTM

  • SPRZĄTANIE ŚWIATA 2017

   "Nie ma śmieci - są surowce "!

   „Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska.

   Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.  Uczestniczą w  niej ludzie, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzą działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 milionów wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie.

   Tradycyjnie jak co roku społeczność Zespołu Szkolno – Przedszkolnego przyłączyła się do tej akcji. Członkowie Klubu Przyrodnika rozwiesili na terenie szkoły plakaty informujące o akcji. Uczniowie z paniami Alicją Dudą, Iloną Łąpieś, Justyną Knap, Moniką Kawą, Elżbietą Nowińską, Agnieszką Pabian, Bogumiłą Pielińską i panami Jerzym Wołkiem i Krystianem Zychem wyruszyli sprzątać okolicę. Wszyscy zaopatrzeni w rękawice i worki na odpady z uśmiechem na ustach wędrowali po okolicy i usuwali śmieci segregując co się da. Porządkowano teren wokół szkoły, teren stadionu sportowego Victorii Bielcza, drogę do kościoła parafialnego, na Góry, Biedacz i unijną. Zebrano 23 worki odpadów, wśród których znalazły się szklane i plastikowe butelki, papierowe opakowania, metale puszki po napojach czy stare ubrania.

    

   Wszyscy chętnie wzięli udział w akcji, gdyż są świadomi zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska. Tegoroczne działania uświadomiły uczniom, że wyrzucone do wody lub porzucone w lesie szklane i plastikowe butelki, foliowe torby, opakowania po produktach spożywczych, czy nawet zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla naszego środowiska.  Praca na rzecz ochrony środowiska trwa w naszej szkole przez cały rok. Wyruszyliśmy w teren aby wziąć udział w akcji

   i jednocześnie przypomnieć każdemu z nas  o tym aby nie śmiecić.
    

   „Sprzątanie Świata - Polska” = razem możemy więcej!

    

   Monika Kawa

    

  • Przedszkolaki na ognisku

   Dnia 15.09.2017 odbyło się ognisko przedszkolne w pobliżu boiska sportowego w Bielczy.

   Było to wydarzenie zorganizowane przez Radę Rodziców Publicznego Przedszkola w Bielczy dla dzieci i wszystkich pracowników. Swoją obecnością zaszczycił nas Ksiądz Artur, proboszcz naszej Parafii oraz Pani Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielczy.

   Rozpoczęliśmy spotkanie od pieczenia kiełbasek. Gdy brzuszki dzieciaków były już pełne zaczęłyśmy blok zabaw dla dzieci. Pierwszą atrakcją było malowanie twarzy licznych kolorowych postaci z bajek. Najczęstsze wybierane postacie to spiderman i kotki hello kitty. Wszystkie kolorowe buźki wzięły udział w zabawach z chustą i tunelem animacyjnym. Następnie dzieci zaprosiły swoich rodziców do zabawy w przeciąganiu liny. Śmiechu było co niemiara, oczywiście przedszkolaki zwyciężyły, dzięki czemu otrzymały nagrody w postaci pysznych lodów od naszego księdza Artura. Później dzieci wykazały swoje umiejętności w biegach (podzielone zostały na kategorie wiekowe). Innymi atrakcjami dla dzieciaków były m.in. konkurs z piłeczką na łyżeczce, taniec (kaczuszki, stary niedźwiedź i inne), zabawa z krzesełkami, małe i duże bańki mydlane. Za każdą konkurencję przedszkolaki otrzymały nagrody.

    

   Rada Rodziców dziękuje wszystkim przybyłym za obecność i dobrą zabawę.

  • 22.09.2017

   Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Przedszkolaki na ognisku .

  • Wywiadówka!

   Serdecznie zapraszamy na zebranie z rodzicami, które odbędzie się 21.09.2017r. (tj. czwartek).

   O godzinie 16:30 szkoła podstawowa i gimnazjum. 

    

  • W niedzielę 10 września 2017 r. na Mszę św. o godz. 10:30 przybyli do parafialnego kościoła tegoroczni pierwszoklasiści: Wiktoria, Sebastian, Aleksander, Wiktoria, Zuzanna, Kamila, Amelia, Daniel. 
   Tego dnia przynieśli do świątyni swoje tornistry i plecaki, w których noszą do szkoły książki      i przybory szkolne. 
   Podczas Mszy św. ksiądz Proboszcz Artur Urban obficie poświęcił wszystkie plecaki i ich zawartości, błogosławiąc dzieciom na dalsze lata szkolnej edukacji, którą rozpoczęły 1 września.

                     

  • SPInKA

   Zakończyliśmy rekrutację uczniów klas II i III gimnazjum do uczestnictwa w działaniach projektowych.  Uczniowie będą uczestniczyć w:

   - zajęciach warsztatowych prowadzonych przez doradcę zawodowego

   - konsultacjach indywidualnych kończących się przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania

   - Targach Edukacyjnych na Festiwalu Zawodów w Małopolsce (marzec 2018)

   -innych formach działań przewidzianych w planie i harmonogramie.

   Lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego dostępna jest w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery (sala nr 50), w sekretariacie szkoły oraz została zamieszczona na tablicy informacyjnej przy wejściu.

    

   Anna Góra, szkolny doradca zawodowy

  • Konkurs Maryjny!

   W 300. rocznicę Koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej i 100. rocznicę Objawień Fatimskich zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym:

   - dla przedszkola: Portret Maryi,

   - dla klas: I-III SP: Matka Boża Jesienna i ja.

   Regulamin:

   1. Cele konkursu:

   - rozbudzanie wśród dzieci większego zainteresowania osobą Matki Bożej,

   - rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych w zakresie symboliki chrześcijańskiej,

   - promowanie młodych talentów.

   2. Zasady konkursu:

   a. Dzieci przedszkolne wykonują pracę plastyczną dowolną techniką i w dowolnym formacie przedstawiającą portret Maryi.

   b. Uczniowie klas I – III SP wykonują prace plastyczną dowolną techniką i w dowolnym formacie przedstawiającą Matkę Bożą w scenerii jesiennej z uczestnikiem konkursu.

   c. Praca powinna być indywidualna.

   d. Każda praca powinna być podpisana (imię, nazwisko, klasa/grupa),

   e. Prace należy składać u koordynatora konkursu p. Justyny Knap do 6 października 2017r.

   f. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 13 października 2017 r.

   - Nagrodzone prace wraz z nazwiskami uczestników konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

   3. Komisja Konkursowa:

   Komisja konkursowa będzie oceniać:  kompozycję, walory artystyczne, zgodność wizji artystycznej z tematem konkursu oraz estetykę i samodzielność wykonania pracy.

   4. Nagrody:

   Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.

   Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu konkursu. Organizator nie zwraca prac.

   LICZYMY NA POMYSŁOWOŚĆ I ORYGINALNOŚĆ !

   ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

    

   Justyna Knap

  • MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO

   W naszej szkole od 1 września 2017 roku jest realizowany projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego”. Lider projektu, Województwo Małopolskie, przewidział utworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) jako działanie systemowe, obejmujące wszystkie zainteresowane szkoły gimnazjalne z terenu województwa. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 10, Działania  10.2,  Podziałania  10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, a współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Borzęcin jest Partnerem projektu.

   Jednym z komponentów projektu jest wsparcie orientacji zawodowej uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie dostępu do doradztwa edukacyjno-zawodowego dla wszystkich zainteresowanych uczniów tak, by ich wybory edukacyjne, a następnie kariera zawodowa wynikały z właściwego rozpoznania ich predyspozycji oraz sytuacji na rynku pracy. W naszej szkole utworzony został Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa) umożliwiający realizację doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów, w ramach którego zostanie zapewniony dostęp do poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Za zadania związane z realizacją projektu w naszej szkole i prowadzenie SPInKi odpowiada szkolny doradca zawodowy Anna Góra.

   Podstawowe warunki realizacji projektu:

   1. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” (MKZ II) w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3 koordynacja kształcenia zawodowego uczniów w zakresie budowy systemu orientacji zawodowej dla gimnazjalistów w Małopolsce.
   2. Liderem projektu jest Województwo Małopolskie.
   3. Partnerami w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego są: partner koncepcyjno-merytoryczny Politechnika Krakowska – Centrum Pedagogiki i Psychologii (CPiP PK) oraz organy prowadzące szkoły z tereny województwa małopolskiego tj. gminy i powiaty.
   4. Miejscem realizacji projektu są szkoły z tereny województwa małopolskiego, których organy prowadzące zadeklarowały chęć udziału w projekcie i podpisały umowę partnerską.
   5. Czas trwania projektu 01.01.2016 – 31.12.2021.

    

   Cel projektu:

   Celem projektu MKZM II jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

    

   Zakres wsparcia projektowego:

   1. Zapewnienie uczniom gimnazjum pomocy doradcy zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno – zawodowej poprzez utworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.
   2. Umożliwienie uczniom szkoły poszerzenia wiedzy o zawodach i rynku pracy poprzez uczestnictwo w Targach Edukacyjnych pn. „Festiwal Zawodów w Małopolsce”.

    

   Odbiorcy wsparcia, proces i kryteria rekrutacji:

   1. Wsparciem projektowym zostaną objęci uczniowie w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego tj. będą oni mieć możliwość udziału w zajęciach warsztatowych i konsultacjach indywidualnych organizowanych w ramach działalności Szkolnych Punktów Konsultacji i Kariery, które zostaną utworzone w każdej ze szkół uczestniczących w projekcie.
   2. Funkcjonowanie SPInKi będzie odbywało się według jednolitych standardów wypracowanych w projekcie przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb danej szkoły zidentyfikowanych w diagnozie potrzeb przygotowanej przez szkoły uczestniczące w projekcie.
   3. Rekrutacja uczestników do projektu będzie prowadzona w sposób bezstronny w oparciu o czytelne i jawne zasady w sposób uwzględniający równość szans, w tym równość płci.
   4. Rekrutacja uczniów w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego ma charakter zamknięty. Rekrutacja uczniów prowadzona jest przez każdego z Partnerów na terenie szkół, dla których jest on organem prowadzącym, a uczniowie objęci wsparciem przewidzianym w projekcie uczęszczają do jednej ze szkół. Rekrutacja uczniów odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji, opracowanym przez Partnera, który określ zasady i warunki uczestnictwa w projekcie dla uczniów oraz wymagane dokumenty rekrutacyjne.

    

   Uprawnienia i obowiązki uczestników projektu:

   1. Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny.
   2. Zadeklarowanie przez ucznia uczestnictwa w projekcie jest zobowiązaniem ucznia do udziału w zajęciach grupowych z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego i konsultacjach indywidualnych w całym cyklu ich trwania oraz do prac (wspólnie z doradcą) nad Indywidualnym Planem Działania (IPD), który jest ostatnim etapem procesu doradczego. Po przygotowaniu IPD uczestnik/uczestniczka otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w projekcie.
   3. Uczestnicy projektu są zobowiązani każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach i indywidualnych konsultacjach.
  • Pedagog szkolny

   Drogi Uczniu!

   Zwróć się po pomoc do pedagoga jeśli:

   • czujesz, że nikt Cię nie rozumie;

   • towarzyszy Ci poczucie osamotnienia;

   • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem;

   • nie potrafisz porozumieć się z rówieśnikami;

   • masz problemy rodzinne;

   • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej;

   • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem;

   • chciałbyś pomóc innym, lecz nie wiesz, w jaki sposób;

   • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić;

   • przyjdź z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.
     

   Zainteresowanych Rodziców zapraszam na spotkanie w czasie comiesięcznych zebrań wywiadowczych oraz konsultacji.

   Pedagog szkolny: Magdalena Kawa


    

  • NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO DO ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W BIELCZY

    Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bielczy ogłasza nabór na stanowisko pracy – Główny Księgowy ( 1/2 etatu ).

   1. Nazwa i adres jednostki:  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bielczy.

              32 – 824 Bielcza 294 A

   1. Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:
   1. Nazwa stanowiska: Główny Księgowy
   2. Wymiar czasu pracy:  ½ etatu
   1. Wymagania niezbędne:

   Kandydat powinien spełniać, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1870), następujące warunki:

   • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
   • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
   • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a także za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

    

   • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
   • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
   • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
   • spełnia jeden z poniższych warunków:

    

   a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

   b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

   c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

    

   d)posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

    

   1. Wymagania dodatkowe:
   • doświadczenie zawodowe w księgowości  w jednostkach oświatowych,
   • znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej:

             Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych i wydanych na jej postawie przepisów wykonawczych, Ustawy o podatku    dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Ustawy budżetowej, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o rachunkowości, Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

   • biegła znajomość obsługi aplikacji komputerowych takich jak: pakiet biurowy Office, program „Płatnik”, Vulcan, Word, Exel, system Finansowo – księgowy,  
   • samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, wysoka kultura osobista
   • dyspozycyjność

    

    

   1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
   • prowadzenie rachunkowości jednostki,
   • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
   • prowadzenie całości zagadnień związanych z prawidłowym funkcjonowaniem placówki w świetle obowiązujących przepisów prawno – księgowych , sporządzanie sprawozdań finansowych,
   • zorganizowanie, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji księgowej w sposób zabezpieczający ją przed dostępem osób nieupoważnionych, zaginięciem lun zniszczeniem,
   • przygotowywanie projektów planów ekonomiczno – finansowych placówki i ich zmian,
   • dokonywanie bieżącej analizy wykonania planów finansowych i bieżące informowanie dyrektora jednostki o stopniu realizacji dochodów i wydatków oraz o prawidłowości wykorzystania środków otrzymanych na wydatki z budżetu,
   • nadzorowanie prawidłowego stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
   • sporządzanie list płac, naliczanie zasiłków chorobowych, prowadzenie kart zasiłkowych,
   • prowadzenie rozliczeń szkoły z ZUS, US, sporządzanie deklaracji,
   • sporządzanie naliczeń odpisów na ZFŚS, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrola zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,
   • sporządzanie, sprawdzanie i zatwierdzanie listy płac,
   • nalicza podatek od wynagrodzeń, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
   • wydawanie zaświadczeń dotyczących wynagrodzenia pracowników,
   • czuwa nad wywiązywaniem się najemców z warunków umów najmu w zakresie zobowiązań finansowych,
   • czuwa nad zabezpieczeniem środków finansowych na fundusz socjalny,  nadzoruje prawidłowość wypłat z tego funduszu, określonych i zatwierdzonych przez Dyrektora Szkoły,
   • należycie przechowuje i zabezpiecza dokumenty księgowe, księgi rachunkowe oraz sprawozdania finansowe,
   • wykonuje inne czynności zlecone przez Dyrektora Szkoły

    

   1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

   Praca w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bielczy na pierwszym piętrze.

   1. Wymagane dokumenty:
   • List motywacyjny
   • Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
   • Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   • Potwierdzone własnoręcznie za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz inne kwalifikacje,
   • Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
   • Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a także za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
   • Oświadczenie kandydata o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
   • Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku objętym naborem.
   • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
   • Oświadczenia, CV, kwestionariusz osobowy oraz list motywacyjny powinny być podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata.

    

   Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, życiorys powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r.  poz. 922 )".

   Kandydat wyłoniony w drodze konkursu, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

   Wszystkie dokumenty przedkładane przez kandydata w naborze muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie, a dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bielczy; Bielcza 294 A w terminie do dnia 19 września 2017r. do godz. 15.00.

    

   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bielczy albo przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bielczy; 32 – 824 Bielcza 294 A z dopiskiem: „Nabór kandydatów na stanowisko Głównego Księgowego do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bielczy”.

   Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest przeprowadzana dwuetapowo i obejmuje:

   I etap – kwalifikacja formalna – badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych;

   II etap – kwalifikacja merytoryczna, obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową, powołaną przez dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bielczy.

   O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

   1. Inne informacje:

    

   Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

   Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po terminie, złożone w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane w postępowaniu rekrutacyjnym i nie zostaną zwrócone.

   Ogłoszenie o naborze oraz wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem będą umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń, znajdującej się w siedzibie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bielczy.

    

   Termin: 4.09.2017r.

  strona:

  KONTAKT

  • ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY
   PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
   PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
   Bielcza 294 A
   32-824 Bielcza


  • Telefon: tel: 14 68 47 701, 14 68 47 700
   fax: 14 68 47 701

   E-mail:
   zszbielcza@interia.pl
   zspbielcza@gmail.com

   DYREKTOR:
   mgr Marzena Kijak  GALERIA ZDJĘĆ